Erhvervsret

Legal Denmark tilbyder professionelle og kvalificerede ydelser indenfor en bred vifte af erhvervsjuraen.

Vi står til rådighed med juridiske specialer indenfor områderne:

 • Ansættelse og arbejdsforhold
 • Ejendomsadministration
 • Erhvervslejekontrakter og køb af erhvervsejendomme
 • Inkasso
 • Aftaler og kontrakter
 • Retssager og voldgift
 • Selskabsret
 • Skatter og afgifter
 • Virksomhedshandel og generationsskifte

Du er altid velkommen til at kontakte Legal Denmark med spørgsmål, hvis du har brug for hjælp.

SELSKABSRET

Hos Legal Denmark tilbyder vi – udover rådgivning af de almindelige selskabsretlige opgaver – rådgivning i forbindelse med komplekse selskabsretlige problemstillinger, og vi lægger i enhver henseende vægt på at sammensætte løsninger, som er værdiskabende og praktisk anvendelige for vores klienter. Vi fungerer desuden løbende som sparringspartner for en række klienter vedrørende generelle selskabsretlige spørgsmål, herunder i forbindelse med etablering af nye selskaber.

Vi rådgiver en lang række af små, mellemstore og store ejerledede virksomheder, og vi har omfattende erfaring med de fordele og udfordringer, som særligt denne type virksomheder står over for – både i relation til den daglige drift og ledelse og i relation til ejerskab og generationsskifte.

Vi rådgiver blandt andet om følgende selskabsformer og samarbejder:

 • Aktie- og anpartsselskaber (A/S og ApS)
 • Iværksætterselskaber (IVS)
 • Interessentskaber (I/S)
 • Kommanditselskaber (K/S)
 • Partnerselskaber (P/S)
 • Erhvervsdrivende fonde (ERF)
 • Andelsselskaber og frivillige kædesamarbejder
 • Joint ventures
 • Erhvervsdrivende foreninger

Vores rådgivning omfatter blandt andet:

 • Valg af selskabsform og etablering af selskaber og filialer
 • Udarbejdelse og forhandling af ejeraftaler
 • Omstrukturering af selskaber og koncerner (fusion, spaltning, omdannelse mv.)
 • Kapitalændringer
 • Forberedelse og eksekvering af generationsskifte
 • Bestyrelsesarbejde, herunder rådgivning til bestyrelser
 • Incitamentsprogrammer og aktieaflønning
 • Likvidation og opløsning
 • Ledelsesforhold, herunder ledelsesansvar

AFTALE- OG KONTRAKTRET

Ved indgåelse af kontrakter kan der være større økonomiske værdier involveret og/eller særlige betingelser og forudsætninger, der skal tilgodeses.
Samtlige vore specialister har i mange år beskæftiget sig med kontraktsudformning indenfor de konkrete fagområder.
Uanset hvilket område kontrakten vedrører, kan vores rådgivning omfatte alle led i kontraktens samlede “liv”, f.eks.

 • Forudgående analyser af særlige juridiske og forretningsmæssige forhold indenfor det pågældende område
 • Behovs- og forudsætningsanalyser for klienten
 • Forberedelse til forhandlinger, oplæg / synopsis til forløb og indhold af kontrakt
 • Indledende / forberedende kommunikation med andre kontraktsparter
 • Selve kontraktsforhandlingen
 • Udarbejdelse af kontraktudkast eller kommentering / bearbejdning af eksisterende udkast og løbende indarbejdelse af forhandlingsresultater
 • Udarbejdelse af endelig kontrakt
 • Selve indgåelse af kontrakten, underskift, kontrol af formalia mv.
 • Opfølgning og projektassistance i kontraktens løbetid
 • Håndtering af eventuelle tvister og misligholdelsessituationer

FORENINGSRET

En forening er en sammenslutning af personer med et fælles formål. Den øverste myndighed vil i reglen være en generalforsamling, hvor alle medlemmer kan deltage og stemme.

Retten til fri foreningsdannelse er sikret ved Grundloven. Som udgangspunkt bestemmer du selv, om du vil være medlem af en forening, men f.eks. i grundejerforeninger og ejerforeninger i ejerlejlighedsejendomme er der medlemspligt.

Legal Denmark kan rådgive om de særlige regler, der gælder oprettelse, registrering og drift af foreninger i Danmark, og hjælpe med at udvikle og omlægge aktiviteter og rådgive om foreningsorganisation og -økonomi.

VEDTÆGTERNE BESTEMMER

Foreningsretlige regler tager afsæt i almindelig praksis i danske foreninger. I den enkelte forening er der aftalefrihed, hvilket betyder, at det er vedtægterne, der bestemmer, hvad der gælder i den pågældende forening. Derfor er det vigtigt, foreningen sikrer sig, at man har et sæt vedtægter, der både er klare, og som samtidig tager højde for potentielle problemer og konflikter i foreningen.

Medlemmerne har pligt til at følge foreningens vedtægter samt de lovlige beslutninger, der bliver truffet på ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger.

FONDE OG FORENINGER

I Danmark etablerer man ofte en fond i tilknytning til foreningen. Fonden bidrager til finansiering af foreningens aktiviteter med midler fra erhvervsdrift, investeringer og donationer.
Med oprettelsen af en fond skaber man klar adskillelse mellem foreningens erhvervsmæssige aktiviteter i fondene og foreningens kulturelle, idrætsmæssige eller andre aktiviteter.

ANSÆTTELSESRET

Det er yderst vigtig at en ansættelseskontrakt er så fyldestgørende som muligt, da den er grundlaget for samarbejdet mellem arbejdstager og arbejdsgiver. En ansættelseskontrakt, skal som minimum opfylde kravene i ansættelsesbevisloven, da man, som arbejdsgiver, ellers risikerer at skulle betale godtgørelse. Det er især væsentligt, at kontrakten indeholder klare oplysninger om løn, arbejdstid samt opsigelsesvarsel. 

Som specialister i ansættelsesret kan vi rådgive dig om, hvordan den optimale kontrakt udarbejdes. Derudover kan vi vejlede om, hvornår der skal indgås aftale om konkurrenceklausul, kundeklausul eller noget helt tredje. 

ERSTATNINGSRET

Hos Legal Denmark rådgiver vi private om erstatningsret.

Der kan være mange årsager til, at man som privatperson har behov for juridisk assistance i forbindelse med erstatningssager.

Er uheldet ude, er det vigtigt hurtigt at få gjort status over et eventuelt tab og så vidt muligt begrænse tabet. Ved at søge rådgivning hos os kan du få ro i maven og lade vores rådgivere bevare overblikket.

Rådgivning i forhold til erstatning:

Hvis du har været ude for en ulykke eller oplevet en skade på for eksempel dit hus, rådgiver vi dig i forhold til den eventuelle erstatning, du er berettiget til, uanset om der er tale om en personskadeerstatning eller tingskade. Vi rådgiver dig om, hvorvidt du bør acceptere eller afvise forsikringsselskabets erstatningstilbud.

Vi leverer juridisk bistand gennem hele forløbet, også i forbindelse med en eventuel retssag.

Vi rådgiver blandt andet om:

 • Erstatning ved køb og salg af fast ejendom – her rådgiver vi blandt andet om dine rettigheder overfor ejendomsmægleren, hvis du er sælger. Er du køber, hjælper vi dig med de udfordringer, du kan have med den byggesagkyndige, der har udarbejdet tilstands- og elinstallationsrapporten, eller med sælgeren og herunder ejerskifteforsikringen, der kan give anledning til tvister.
 • Arbejdsskader – hvis du kommer til skade i arbejdstiden.
 • Trafikulykker – hvis du selv er kommet til skade, og forsikringsselskabet skal udbetale erstatning, er det vigtigt at få den rigtige rådgivning.
 • Øvrige erstatnings- og forsikringssager, hvor du er kommet til skade eller har lidt et økonomisk tab. 

INKASSO

Inkasso er den retslige disciplin, der beskæftiger sig med inddrivelse af gæld. Inkassoloven og fogedretten danner rammen om inkasso.
Men inkasso er meget mere end blot stringent forfølgelse af de retslige virkemidler. Mange gange kan en dygtig og forhandlingsorienteret rådgiver finde en løsning på problemet med restancer igennem dialog med skyldneren.

Hos Legal Denmark kan du få hjælp til at gennemtænke procedurer vedrørende alt fra udarbejdelse af fakturaer til inkassoproces, så du undgår overraskelser og har dit på det tørre. Med gode og gennemarbejdede fakturaer, kontrakter og ordrebekræftelser er du et godt stykke af vejen, og ender det i inkasso og retssager, skal du også have faste procedurer til at takle det. Vi hjælper dig med at indkræve forfalden gæld og med at være på forkant, så du kan undgå ubetalte regninger og dårlige betalere.

INKASSOOMKOSTNINGER

Inkassoomkostninger er de udgifter kreditor har ved at en sag tages til inkasso. Inkassoomkostninger pålægges skyldner, men kan i sidste ende med at skulle betales af kreditor, hvis skyldneren er insolvent. Hos Legal Denmark skeler vi altid til omkostningerne, således at omkostninger, indsats og sandsynligheden for inddrivelse hænger sammen.

RYKKERPROCEDURE OG RYKKERBREV

Hvis kunderne ikke betaler, bør du være hurtig med at rykke for betaling. På den måde viser du over for kunden, at du har styr på tingene og dit bogholderi.

Bliver det nødvendigt at sende en rykker til en kunde, skal du være opmærksom på at gøre det rigtigt. En god rykkerprocedure skal opfylde specifikke krav, for at være juridisk gyldig. Her er det en god ide at benytte vores skabeloner til rykkerbreve og vide hvilke rykkergebyrer som du må indkræve, samt få fremsat et rentepåkrav, hvis rente ikke er aftalt i forvejen.

INKASSOVARSEL

Hvis rykkerbrevene ikke har fået skyldner til at betale fakturaen inden ti dage, skal du sende et såkaldt inkassovarsel. Her skal ordlyden i brevet være mere direkte og oplyse skyldner om, at ved fortsat manglende betaling vil sagen overgå til inkasso og oplægges udgifter.

Du skal fremsende inkassovarsel inden du overdrager sagen til inkasso. Har du ikke fået sendt inkassovarsel kan vi sende det for dig.

INKASSO INDSIGELSE

Hvis du oplever, at en skyldner gør indsigelser mod et krav, bør du hurtigst muligt tage stilling til indsigelsen og sende et svar til skyldner.

Sender du sagen til inddrivelse hos Legal Denmark, skal du ud over kopi af faktura, rykkerbreve m.v. medsende kopi af skyldners indsigelser, dit svar til skyldner og/eller din stillingtagen til indsigelsen.

Kan du afvise indsigelsen som åbenlyst ubegrundet, fx hvis skyldner oplyser at have betalt uden at kunne fremvise kvittering, og betaling ikke er modtaget, kan du tage kravet til inkasso uanset, om skyldneren har gjort indsigelse.

INKASSOPROCEDURE

Hvis skyldner hverken reagerer på rykkerbreve eller inkassovarsel, bør du overgive sagen til inkasso, så snart betalingsfristen er udløbet.

ERHVERVSLEJERET

Lejeret er komplekst lovstof og overholdes den ikke nøje, kan det få økonomiske konsekvenser for lejer og udlejer. Inden lejeaftalen underskrives, bør der derfor foretages grundigt, undersøgende arbejde for at undgå lejeretlige fejl.

Vores specialiserede rådgivere har dybdegående erfaring med alle aspekter af erhvervslejeretten og kan dermed rådgive udlejere som lejere, både offentlige og private, samt internationale aktører.

Kombinationen af vores erfaring og juridiske faglighed gør os i stand til at navigere i den komplekse lejeret og sikre vores klienter de mest forretningsmæssige og juridisk fordelagtige lejeforhold i den konkrete situation.

Vi rådgiver både udlejere og lejere om:

 • Alle former for erhvervslejekontrakter, herunder domicilkontrakter og kravspecifikation til lejemålets indretning
 • Sale- and lease back-transaktioner
 • Due diligence
 • Leje- og forpagtningsaftaler, herunder for hoteller og restauranter
 • Alle forhold vedr. centerlejemål
 • Lejekontrakter i forbindelse med projektudviklingssager
 • Afståelse af (butiks)lejemål
 • Fremleje
 • Franchise
 • Erhvervelse og drift af udlejningsejendomme
 • Planmæssige og andre offentligretlige forhold vedr. lejemålets anvendelse
 • Ombygninger af ejendomme/lejemål og krav i den forbindelse
 • Lejeregulering, såvel aftalte reguleringer som markedslejeregulering, skatte- og afgiftsregulering samt forbedringsforhøjelser
 • Forbrugs- og driftsregnskaber
 • Opsigelsessager
 • Erhvervsbeskyttelse med krav på erstatning og goodwill-kompensation ved udlejers opsigelse
 • Mangelsager ved overtagelse af lejemål, under lejeforholdet samt ved ophør
 • Fraflytningsforretninger
 • Konfliktløsning, herunder mediation, voldgift og retssagsbehandling
 • Tinglysning og aflysning af lejekontrakter
 • Boliglejeret
 • Tilbudspligt efter lejeloven

BESTYRELSESARBEJDE

Den rigtige bestyrelse er guld værd.

En bestyrelse har, uanset om der er tale om bestyrelsen i en stor eller lille virksomhed, ansvaret for den strategiske ledelse og den finansielle kontrol af selskabet – men har også til opgave løbende at vurdere ledelsen. Derfor er det af største betydning at have de helt rigtige medlemmer i bestyrelsen – dem, der skaber værdi i det lange løb.  

Rigtige bestyrelsesmedlemmer stiller kritiske spørgsmål

Med en Legal Denmark jurist i din bestyrelse kan du sikre, at din virksomhed får hjælp til alene at tage kalkulerede risici og får hjælp til at nå sine strategiske forretningsmål. Den gode bestyrelse er aktiv og engageret i virksomhedens vision, men den skal også kunne stille de ubehagelige spørgsmål på de rigtige tidspunkter – og det kan og gør vores erfarne jurister.

For især små og mellemstore selskaber kan det være attraktivt at bruge virksomhedens juridiske rådgiver som bestyrelsesmedlem. Denne er i forvejen en betroet rådgiver, som kender virksomheden indgående og som der sparres jævnligt med.

En jurist, som på samme tid er bestyrelsesmedlem og advokat for virksomheden, kan derfor være en både god, billigere og driftssikker løsning for mange virksomheder. Juristen vil via sin baggrund nemt kunne gennemskue, hvilke løsninger der er mulige – og lovlige.  

Få gavn af juristens specialviden

Mange jurister vælges ind i en bestyrelse, fordi de har et særligt kendskab til en specifik branche, en særlig juridisk disciplin, eller fordi de har specialiseret sig inden for særlige virksomhedstyper, såsom iværksættervirksomheder eller nødlidende virksomheder. Med en dygtig jurist ved din side får du derfor en rådgiver med specialviden, som kan hjælpe dig i forbindelse med alle virksomhedens store beslutninger.

virksomhedsoverdragelse

Hos Legal Denmark rådgiver vi danske og udenlandske virksomheder om alle relevante forhold i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. I den forbindelse rådgiver vi såvel købere som sælgere af både større og mindre virksomheder. Målet med vor rådgivning omkring virksomhedsoverdragelser er, at vor klient kommer trygt igennem processen omkring køb/salg af en virksomhed.

I forbindelse med en virksomhedsoverdragelse er der en række juridiske forhold, som der skal tages højde for, uanset om overdragelsen vedrører en større eller mindre virksomhed.

Køberen af en virksomhed vil oftest få gennemgået virksomhedens dokumenter og retsforhold i form af en såkaldt due diligence, eller få sælgeren til at afgive garanti om forhold, som måtte være af betydning for køberen. Hos Legal Denmark rådgiver vi omkring hele processen med due diligence, og vi kan efter ønske deltage i forhandlingerne omkring virksomhedsoverdragelsen, herunder værdiansættelsen og fastsættelsen af de vilkår og betingelser, som køber eller sælger måtte have.

Ved en virksomhedsoverdragelse er det vigtigt at klarlægge, om overdragelsen skal ske ved overtagelse af kapitalandelene eller virksomhedens aktiver. I den forbindelse skal man fra sælgers side tidligt i processen have klarlagt de skattemæssige konsekvenser, således man kan få tilrettelagt den mest hensigtsmæssige overdragelsesform. Dette er nødvendigt at have fastlagt, inden man som sælger indgår i forhandlinger med køber.

Fokus på de skattemæssige konsekvenser

Når vi repræsenterer købersiden er de skattemæssige konsekvenser ved overdragelsen også et stort fokus, således vi sikrer os, at køber får den mest hensigtsmæssige position rent skattemæssigt i forbindelse med købet af virksomheden. Hertil er forhold omkring ejerstrukturen og sambeskatning også relevant i forbindelse med køberrådgivning.

Derudover bør man i forbindelse med virksomhedsoverdragelse altid være opmærksom på konsekvenserne for virksomhedens eksisterende kontrakter med kunder og samarbejdspartnere, da mange kontrakter indeholder klausuler om, at man i tilfælde af ejerskifte har ret til at frigøre sig fra kontrakten.

Endvidere skal man i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse være opmærksom på virksomhedens medarbejdere. Man må se på, hvilke rettigheder og ansættelsesvilkår, som medarbejderne har med fra den oprindelige arbejdsgiver. Her skal man som køber være særligt opmærksom på, at medarbejderne er beskyttet ved en virksomhedsoverdragelse i virksomhedsoverdragelsesloven. Selvom medarbejderne har række lovbestemte rettigheder, bærer området omkring virksomhedsoverdragelser dog i høj grad præg af aftalefrihed.

Salgsprisen

Salgsprisen er selvsagt et forhold, som er af væsentlig betydning for både køber og sælger. Virksomhedens salgspris har betydning i forhold beskatningen. Hvis køber ikke har nogen sammenfaldende interesse med sælger, vil de to parter have modstående interesser i henhold til prisfastsættelsen, og det antages derfor som udgangspunkt skattemæssigt, at prisen afspejler markedsprisen. Hvis køber og sælger derimod har sammenfaldende interesser, typisk ved forældre/børn og nær familie, kan skattemyndighederne gå ind og korrigere salgsprisen skattemæssigt, hvis det vurderes, at salgsprisen ikke svarer til markedsprisen.

Der er en række forhold, der skal tages stilling til i forbindelse med processen omkring en virksomhedsoverdragelse. Virksomhedsoverdragelser kræver derfor dybdegående kendskab til en række forskellige juridiske fagområder. For at sikre vore klienter den bedste rådgivning, benytter vi os i høj grad af eksterne samarbejdspartnere, som er specialister inden for netop deres felt.

Udover samarbejde med vores eksterne specialister viser vor erfaring, at en succesfuld virksomhedsoverdragelse bør gennemføres i tæt samarbejde med virksomheden, ledelsen, ejerne og de rådgivere, som normalt er tilknyttet virksomheden, særligt revisorer.

SKATTERET

Skatteret er særdeles kompleks, og vi kan tilbyde rådgivning både til virksomheder og til private. Vi har en lang og bred erfaring med skattespørgsmål, og kan være behjælpelig blandt andet på disse områder:

Hovedaktionærforhold

Hovedaktionærer er ofte i skattemyndighedernes søgelys. Ikke mindst med hensyn til transaktioner mellem aktionær og selskab. Det er derfor nødvendigt at ejeren i forholdet over for selskabet tilrettelægger transaktionerne på en sådan måde, at der ikke efterfølgende gennemføres uventede skatteforhøjelser. Et godt råd til hovedaktionærer er: “Spørg altid din rådgiver før du disponerer”.

Er uheldet ude, og har skattemyndighederne rejst spørgsmål ved transaktioner mellem aktionær og selskab, kan vi være behjælpelige med at opnå den bedst mulige løsning.

Omstruktureringer

Vores mangeårige erfaring gør os i stand til at udarbejde holdbare løsninger for en skatteoptimeret omstrukturering af virksomheden.

Omstruktureringen gennemføres i tæt samarbejde med virksomheden og revisor efter en af os udarbejdet “køreplan”, der sikrer overholdelse af tidsfrister samt indhentelse af eventuelle tilladelser til skattefri omstrukturering.

Generationsskifte

Et generationsskifte bør indledes i god tid og på en sådan måde, at der fra start tages hensyn til individuelle ønsker. Vi har mange års erfaring med planlægning af generationsskifter for såvel den afgående som den nye ejer, og kan derfor efter indgående drøftelser fremlægge forskellige modeller med henblik på at opnå det ønskede.

Aktieaflønning – generelle og individuelle ordninger

Med en aktieaflønningsordning kan nøglemedarbejdere knyttes tættere til virksomheden. Ligeledes kan der udarbejdes mere generelle ordninger for virksomhedens medarbejdere.

Vi kan være behjælpelige med etableringen af såvel individuelle som generelle ordninger.

International skat

Globaliseringen har betydet en øget udveksling af ydelser og varer mellem den danske virksomhed og udlandet. Virksomheden vælger den struktur for samarbejdet med udlandet der er mest hensigtsmæssig ud fra et forretningsmæssigt synspunkt, men en god planlægning inddrager også skattemæssige aspekter og kræver orientering om udenlandske skatteforhold. Her har vi et godt netværk at trække på via vores internationale forbindelser.

Klager over skat, moms og afgifter

Vi har et indgående kendskab til skattesystemet. Vores juridiske og praktiske baggrund kombineret med kendskabet til systemet sikrer et kompetent grundlag for at gennemføre en klagesag.

UDBUDSRET

Hos Legal Denmark guider vi vores klienter sikkert gennem den komplekse udbudsret, uanset om de er tilbudsgivere, offentlige myndigheder eller institutioner. Vores rådgivning omfatter både danske udbud, dansk udbudsret og EU-udbud.

Udbudsret er et komplekst juridisk område, hvor flere regelsæt, udbudsregler, tilbudslove og udbudsdirektiver kan være i spil. Vores juridiske rådgivning giver overblik over hele udbudsprocessen.

Legal Denmark bistår bl.a. med rådgivning på områder som:

 • afklaring af udbudspligt
 • kontrol og gennemgang af udbudsbetingelser
 • rådgivning om udbudsprocedure og udbudsproces
 • vurdering af tilbud på udbuddet
 • udarbejdelse af kontrakter
 • aktindsigt
 • førelse af sager for Klagenævn for Udbud
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale

Legal Denmark bistår klienter med udarbejdelse af udbudsmateriale efter gældende udbudsregler. Vi rådgiver samtidig omkring hele udbudsprocessen, så klienten i sidste ende vælger den tilbudsgiver, der matcher de opstillede kriterier i udbudsmaterialet.

Udarbejdelse af tilbudsmateriale

For klienter, der skal afgive tilbud på et udbud, står Legal Denmark klar med rådgivning, der følger hele processen. Fra gennemlæsning af udbudsmaterialet over juridisk rådgivning omkring indholdet til udarbejdelse og gennemsyn af de endelige udbudspapirer og tilbudsmaterialet. Det giver vores klienter en garanti for, at deres tilbud og tilbudsmateriale indeholder alle de elementer, der er angivet og foreskrevet i udbudsmaterialet.


KONTAKT OS

BESTIL EN UFORPLIGTENDE SAMTALE

Den første samtale med en rådgiver er altid gratis. Vi vil under samtalen gennemgå din sag og lave en vurdering af, om det er en sag vi kan hjælpe med.

Hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores rådgivere, så udfyld skemaet og klik på knappen.

KONTAKTOPLYSNINGER

Legal Denmark

Tuborg Boulevard 12

2900 Hellerup

Tlf.: +45 69 165 165

E-mail: info@legaldenmark.com

CVR: 41086580

Bank: 7110 2458594

Policenummer: C46620

Forsikringssum 10.000.000 kr. pr. år

ÅBNINGSTIDER

Mandag – fredag kl. 9 – 16

Translate »