privatret

Når du bevæger dig gennem livet, er der en række situationer, uanset om du er samboende, skal købe bolig, står i separation- eller skilsmisse eller er sidst i livsfasen, hvor dødsfald er en naturlig afslutning.

Juraen er med fra vugge til grav:

 • Når et barn bliver født (herunder forældremyndighed, bopæl, samvær og børnebidrag)
 • Børn og unge i arbejde (herunder ung i arbejde og det første job)
 • Samliv (herunder at købe bolig sammen og solidarisk hæftelse)
 • Ægteskab (herunder oprettelse af eventuelt ægtepagt og om regulering af formueforhold mellem ægtefæller)
 • Lån til familie og andre
 • Når ansættelseskontrakten skal underskrives
 • Hvis vi rammes af ulykker eller sygdom, og forsikringen eller erstatningen skal hjælpe os videre i livet
 • Vi skal skilles eller ophæver samliv (herunder forældremyndighed, bopæl, samvær, solidarisk hæftelse og bodeling)
 • Hvad skal der ske, når jeg dør? (herunder arvefordeling og testamente)
 • Dødsfald (herunder arveafkald, dødsbobehandling, boudlæg, arv, er dødsboet skattepligtigt?, suppleringsarv/ægtefælleudlæg, uskiftet bo, privat skifte, dødsbo, og bobestyrerbehandling af dødsbo)

Du er altid velkommen til at kontakte Legal Danmark for en uforpligtende indledende drøftelse.

ARV & DØDSBO

Dødsbobehandling er ofte ikke det første de efterladte tænker på, når der sker et dødsfald i familien. Sorgen fylder naturligvis mest og der kan være mange følelser “på spil”. Derfor er de praktiske opgaver, som følger med et dødsfald i familien, ofte noget der er behov for hjælp til.
Når der sker et dødsfald er bedemanden den første du skal kontakte. Bedemanden vil kontakte sognepræsten, som vil give skifteretten besked om dødsfaldet.
Vi bistår med samtlige opgaver der kan være i forbindelse med opgørelsen af et dødsbo. Vores opgaver vil omfatte følgende, ikke udtømmende liste:

 • Varetagelse af boet, herunder opsigelse af betalingsaftale, abonnementer
 • Indrykning af proklama
 • Udarbejdelse af åbningsstatus
 • Sørge for boets aktiver bliver vurderet
 • Fordeling af eventuel gæld – boets kreditorer skal have deres fordringer betalt førend eventuel arv kan udredes
 • Rådgivning om arvens fordeling, herunder også fortolkning af testamente
 • Salg af fast ejendom eller overdragelse til arving
 • Udlæg af arven til arvinger
 • Rådgivning om boets skatteforhold og boafgift
 • Udarbejdelse af boopgørelse
 • Indlevering af rette dokumenter til de rette myndigheder inden for tidsfristerne
 • Afregning

FAMILIERET

Familieret er en samlebetegnelse for en række sager der alle udspringer af familieforhold.
 Det kan være det økonomiske forhold mellem ægtefæller eller samlevende, separation og skilsmisse, deling af fællesbo, sager om forældremyndighed og samvær mv.
 Det er som i alle andre sammenhænge godt at være forberedt.

Skal man giftes, købe hus sammen med sin kæreste eller overvejer man skilsmisse, er det en god idé at søge rådgivning inden man tager sin beslutning.

Rådgivning kan fås hos advokater eller specialiserede rådgivere, men en række offentlige institutioner som Familiestyrelsen, Københavns Overpræsidium, statsamterne mv. har også hjemmesider med en del vejledninger om hvordan man skal forholde sig. Man skal dog være varsom med at tage beslutninger uden at have drøftet problemerne med en professionel.
Familieretlige emner vi beskæftiger os med:

 • Indgåelse af ægteskab / registreret partnerskab
 • Ægtepagter / Testamenter / Børnetestamenter
 • Ægteskabssager / Deling af fællesboer
 • Forældremyndighedssager
 • Samværssager
 • Anbringelse af børn uden for hjemmet  (Tvangsfjernelsessager)
 • Dødsboer – arveret
 • Samejeoverenskomster

Ansættelsesret

Vi rådgiver både arbejdsgivere og arbejdstagere.
Vi er højt specialiserede og har lang erfaring med de områder, vi varetager.

Vi rådgiver inden for alle aspekter af ansættelsesret, herunder:

 • Funktionærret
 • Kollektiv arbejdsret
 • Direktørkontrakter og direktørers retsstilling
 • Ferielovgivningen
 • Ligebehandlingslovgivningen
 • Medarbejderes retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
 • Betalingsstandsning eller konkurs
 • Konkurrence- og kundeklausuler
 • Arbejdsmiljøret – Herudover rådgiver vi om særlige forhold vedrørende offentlige ansatte, bl.a.
 • Tjenestemænd
 • Offentlige overenskomster mv.

Erstatningsret

Erstatningsret handler om de regler der gælder, hvis der er sket en tings- eller personskade, og det i den forbindelse er muligt at identificere en skadevolder og en skadelidt.
Erstatningsret reguleres hovedsageligt af uskrevne grundsætninger, men kommer også til udtryk i erstatningsansvarsloven. Den regulerer for eksempel en lønmodtagers ansvar og en arbejdsgivers ansvar.
Hos Legal Denmark –  kan vi for eksempel hjælpe dig med problemer angående erstatningsansvar ved et biluheld, eller hvis en gæst i dit hjem, ved et uheld, tabte din computer på gulvet, så den gik i stykker samt andre situationer, hvor der skal betales erstatning.

Lejeret

Begrebet lejeret omfatter de to vigtige love erhvervslejeloven og  lejeloven.

Erhvervslejeloven, som trådte i kraft 1. januar 2000 – men som for en række bestemmelsers vedkommende også gælder for lejeaftaler, indgået før denne dato – regulerer relationen mellem en erhvervsudlejer og en erhvervslejer, herunder såvel butikker som kontorer. Erhvervslejeretten omhandler således arealer, der udelukkende udlejes til andet end beboelse.

Der er særdeles detaljerede regler om eksempelvis varsling af lejeforhøjelse, markedsleje, afståelsesret, uopsigelighed, fordeling af en ejendoms driftsudgifter m.v. Udlejere skal være opmærksomme på muligheden for at få markedslejen fastsat ved syn og skøn, og erhvervslejere være opmærksomme på muligheden for, at de kan varsle en lejenedsættelse. Også i erhvervslejeretten gælder grundsætningen om ”rettens fri bevisbedømmelse”, og dette skærper behovet for juridisk rådgivning i erhvervslejeretssager, hvad enten man er udlejer eller lejer. Hold øje med vores hjemmeside og Facebook gruppe, hvor der kan løbende er artikler om særdeles relevante forhold for såvel en erhvervslejer som en udlejer.

Lejeloven er en sammenskrivning pr. 1. juli 2015 af den hidtidige lejelov og boligreguleringsloven – altså reguleringen af boliglejemål. Som tilfældet er med erhvervslejemål, gælder der også her detaljerede regler om vilkårene for lejemålet og i tilknytning hertil regler om tvisteløsning i Huslejenævnene landet over.

Vi kan tilbyde rådgivning indenfor alle aspekter af lejeretsområdet.

Testamente

Ved dødsfald kan du med et testamente sikre dig, at arven tilfalder, dem du ønsker. Dette gælder uanset om du er gift, lever papirløst eller alene. Har du ikke taget stilling til spørgsmålet om, hvem der skal arve dig, når du dør, kan det nemlig få alvorlige økonomiske konsekvenser for dem, du efterlader. Faktisk kan din ægtefælle eller samlever risikere at skulle gå fra hus og hjem, hvis der ikke er orden i papirerne. Med et testamente sikrer du, at din ægtefælle kan blive boende i huset – selvom børnene skal arve tvangsarv ifølge arveloven. Du kan også sikre din ægtefælle – eller børn – maksimal eller minimal arv.
Hvis du ikke har oprettet et testamente, gælder arveloven, og så er det ikke dig selv, men derimod arveloven der fastlægger, hvordan arven skal fordeles. Med et testamente råder du selv over fordelingen af din arv med forbehold for tvangsarv til børn og ægtefælle.

Testamente – kom godt i gang

Vi oplever desværre ofte at testamenter er udarbejdet uprofessionelt og derfor ofte resulterer i en række tvister og komplikationer i forhold til arveloven, når arven skal fordeles. Vi kan vejlede dig om dine muligheder og give gode råd om besparelse af boafgift og skat. Vi har erfaringen med udarbejdelse af testamenter, som sikrer en ukompliceret fordeling af arven.
Kontakt en jurist fra Legal Denmark og få et uforpligtende tilbud på et testamente.

TESTAMENTE HVIS I ER GIFT

Selvom du og din partner er gift, arver I ikke automatisk alt efter hinanden ved dødsfald. Ifølge arveloven arver børnene halvdelen af det, der falder i arv med det samme. I et testamente kan arven fordeles, således at ægtefællen får en større andel end fastsat i arveloven, på bekostning af børnene. Det kan betyde, at den længstlevende ægtefælle kan blive i boligen. Det betyder også, at man i testamentet kan planlægge opdelingen mere smidigt ved at bestemme, hvem der har ret til hvilke genstande. Med et testamente kan I derfor sikre hinanden og selv bestemme, hvordan arven fordeles.

TESTAMENTE HVIS I ER UGIFT

Der kan være flere grunde til, at man har valgt at leve sammen som ugifte. Men man skal være opmærksom på, at det har nogle konsekvenser i tilfælde af dødsfald. Er du og din partner ikke gift, er jeres samliv ikke reguleret af regler i arveloven, og I arver derfor ikke hinanden ved dødsfald. Ønsker I at sikre hinanden, er det nødvendigt at oprette et testamente. Er der ikke oprettet testamente, fordeles arven ud fra arveloven til eventuelle livsarvinger – og ikke til samleveren.
Lever I sammen papirløst, bør I oprette testamente til fordel for hinanden, ellers er der ingen arveret mellem jer indbyrdes. Det gælder, uanset om I har børn eller ej, og uanset hvor længe I har boet sammen.
Efter 2 års samliv skal man ikke betale tillægsboafgift, men alene boafgift af arven mellem papirløse. Denne regel betyder ikke, at der automatisk opstår arveret efter mere end 2 års samliv, idet arveretten kun opstår i kraft af et testamente.

UDVIDET SAMLEVERTESTAMENTE

Du og din partner har også mulighed for at oprette et såkaldt “udvidet samlevertestamente” – forudsat, at I har fælles børn eller har boet sammen i 2 år på dødstidspunktet. Via et udvidet samlevertestamente, kan I selv bestemme, at I vil stilles som om I er ægtefæller i arveretlig henseende.

ALENE

Er du alene og ikke efterlader dig livsarvinger eller ægtefælle kan du via et testamente frit bestemme, hvem der skal arve dig. Bestemmer du ikke noget i et testamente og er din nærmeste efterlevende familie fætre/kusiner, arver statskassen det du efterlader dig. Hvis du vil undgå dette, og fx betænke Kræftens Bekæmpelse eller Læger uden Grænser skal du oprette et testamente.

HVORDAN OPRETTER JEG ET TESTAMENTE?

De forskellige arveregler er komplicerede, og ofte er det ikke noget, du selv kan løse. Testamentet skal tage udgangspunkt i netop din situation og udformes på en sådan måde, at der ikke er nogen tvivl den dag, arven skal fordeles. Et testamente er kun gyldigt, hvis det er underskrevet af en notar – notartestamente – eller af to vidner – vidnetestamente.

NOTARTESTAMENTE

Langt de fleste, der får udarbejdet et testamente, får hjælp fra en jurist til at sikre, at testamentet passer på de ønsker og økonomiske forhold, som de har. Arvereglerne kan være vanskelige at gennemskue, men indeholder også mange muligheder for at sikre den rette deling. Det kræver god rådgivning fra en arveretsjurist at sikre den rigtige løsning.
Et notartestamente er et testamente der oprettes skriftligt og underskrives eller vedkendes for en notar på det lokale dommerkontor. Notaren hjælper dig ikke med at udfærdige selve testamentet, men noterer det i et register over notartestamenter. Derved kan du sikre, at testamentet altid vil komme for dagens lys, og at de ønsker du har udtrykt i testamentet, bliver opfyldt. Det koster 300 kr. at få testamentet stemplet hos en notar. Har du ikke mulighed for at tage hen til notaren, kan notaren komme hjem til dig mod betaling af transportudgifterne.

VIDNETESTAMENTE

Hvis du ikke ønsker at oprette dit testamente ved en notar, eller ikke tidsmæssigt har mulighed herfor, kan du oprette et testamente for to vidner. Ved et vidnetestamente sparer du notar gebyret på 300 kr., men til gengæld er risikoen for, at testamentet bliver tilsidesat, langt større. Derudover er der også en større risiko for at testamentet bliver væk, da det kun findes i ét eksemplar.
For at vidnetestamentet er gyldigt, er der en række betingelser, der skal være opfyldt:

 • Testator skal skrive under på testamentet, mens begge vidner samtidig er til stede.
 • Vidnerne skal straks skrive under som vidner
 • Vidnerne skal være fyldt 18 år og myndige.

GIV TESTAMENTET ET TJEK

Alting forandrer sig. Derfor er der gode grunde til at få testamentet set efter af en professionel med jævne mellemrum. Måske har du fået børn. Måske er du blevet skilt. Købt hus. Måske er formuen vokset. Eller måske er arvereglerne ændret.
Har du allerede et testamente, er det derfor en god ide at få det gennemset jævnligt af en specialiseret jurist – fx hvert tredje år.

Særeje og ægtepagt

En ægtepagt med særeje kan give økonomisk tryghed og sikre den ønskede deling af formue og gæld i familien ved dødsfald eller separation.
De fleste ægtepar har formuefællesskab fordi det er udgangspunktet i loven. Det betyder, at ægteparret skal dele den samlede formue, hvis de bliver separeret eller skilt.

Ved dødsfald fordeles deres fælles formue mellem den efterladte ægtefælle og afdødes arvinger. Fordelingen afhænger af om der er oprettet et testamente, eller om det er arvelovens regler, som man følger.

Med en skilsmisseprocent tæt på  50% er mange familier i dag sammensatte af dine, mine og vores børn, hvor arveforholdene bliver mere komplicerede ved dødsfald i familien. Et ægtepar kan have mange grunde til at oprette et særeje i en ægtepagt, hvor de kan opnå den ønskede deling af formuen ved separation eller dødsfald.

Der er mange muligheder, hvis man vil oprette et særeje. Udgangspunktet er, at der er 3 former for særeje:

 • Skilsmissesæreje, som kun gælder ved skilsmisse – bruges meget sjældent, da man opnår en bedre løsning ved brug af de andre to former
 • Fuldstændigt særeje – et særeje som både gælder ved skilsmisse og ved død.
 • Kombinationssæreje, som er en kombination af skilsmissesæreje med fuldstændigt særeje.

Man kan bestemme særeje over:

 • Over alt hvad man ejer
 • Over en bestemt genstand – ex. sommerhus
 • En brøkdel af ens formue eller en brøkdel af en bestemt genstand ex. 1/3 af et hus
 • Over hvad man erhverver ved ex. arv eller gave

Man kan også bestemme særeje over en sum på fx. 200.000 af den samlede formue eller en sum relateret til en bestemt genstand ex. kr. 200.000 af et hus.
Man kan også bestemme sumdeling – altså at man har særeje på alt andet end en sum, som i stedet er delingsformue. Fx. kr. 200.000 er delingsformue og dermed indgå i formuefællesskabet.

Formuefællesskabet

Formuefællesskab er den mest udbredte formueordning mellem ægtefæller i Danmark.

Desværre oplever vi som professionelle rådgivere ofte, at der kan opstå konflikter omkring delingen af formuen ved dødsfald og separationer eller skilsmisser.
For at undgå komplikationer og misforståelser ved oprettelse af en ægtepagt, som kan være en kompliceret opgave, anbefaler vi derfor altid, at ægtepagten udarbejdes i samarbejde med en jurist med speciale i arveret. Juristen kan fortælle helt nøjagtigt om konsekvenserne af de valg, I træffer, så der ikke opstår problemer i forhold til arveloven.


KONTAKT OS

BESTIL EN UFORPLIGTENDE SAMTALE

Den første samtale med en rådgiver er altid gratis. Vi vil under samtalen gennemgå din sag og lave en vurdering af, om det er en sag vi kan hjælpe med.

Hvis du ønsker at blive kontaktet af en af vores rådgivere, så udfyld skemaet og klik på knappen.

KONTAKTOPLYSNINGER

Legal Denmark

Tuborg Boulevard 12

2900 Hellerup

Tlf.: +45 69 165 165

E-mail: info@legaldenmark.com

CVR: 41086580

Bank: 7110 2458594

Policenummer: C46620

Forsikringssum 10.000.000 kr. pr. år

ÅBNINGSTIDER

Mandag – fredag kl. 9 – 16

Translate »